Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 5 - zad.2

Obszar nr 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe
zadanie nr 2

Opis zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego z zakresu
piłki siatkowej dziewcząt

 

Przedmiot: Wychowanie fizyczne – zajęcia pozalekcyjne, piłka siatkowa dziewcząt

Temat  zajęć: Doskonalimy zbicie piłki wysokiej z prawego i lewego ataku – zbicie dynamiczne.

Data zajęć:

Liczba uczestników: 10

Cel strategiczny: Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej  poprzez ćwiczenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki siatkowej – dynamiczne zbicie piłki
z prawego i lewego ataku.

Cele szczegółowe:

 • wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech psychomotorycznych oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • wyposażenie uczniów w wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętności, które pozwolą na samodzielne podejmowanie działań w celu usprawniania funkcjonowania organizmu,
 • rozwijanie umiejętności ruchowych potrzebnych w różnych przejawach działalności sportowo – rekreacyjnej w szczególności przy grze w piłkę siatkową,
 • inspirowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w zajęciach,
 • kształcenie postaw osobowościowych i współdziałania zespołowego i wzajemnej
 • doskonalenie współpracy w zespole.

współodpowiedzialności,

 • rozwijania cech charakteru – wytrwałości, stanowczości, odwagi, zdecydowania,
 • kształcenie pożądanych zachowań i postaw uczniów: sukcesu bez pychy, przegranej bez kompleksów,
 • wyrabianie nawyków higieniczno - zdrowotnych niezbędnych w codziennym życiu oraz hartowanie psychiczne i fizyczne organizmu,
 • inspirowanie uczniów do udziału w imprezach rekreacyjno-sportowych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych poprzez przestrzeganie zasad,  reguł i regulaminów.

 

Planowane efekty:

 

dla uczennicy:

 • kształtuje w sobie postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej  współodpowiedzialności,
 • rozwija cech charakteru takie jak: wytrwałość, stanowczość, odwaga, zdecydowanie,
 • utrwala się w przekonaniu, że każdy ruch służy zdrowiu,
 • wie, że wysiłek fizyczny poprawia stan zdrowia, wpływa na dobre samopoczucie,   przyczynia się do poprawy samooceny i optymistycznego spojrzenia na świat,
 • potrafi odkrywać siebie samego, swoje mocne strony – samokontrola ,
 • kształtuje w sobie pożądane postawy zawodniczki i kibica sportowego,
 • tworzenie korzystnych postaw, zaangażowanie do kulturalnego dopingu własnego zespołu, rywalizacja sportowa, stosowanie zasad "fair - play",
 • nabywanie kultury uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

dla szkoły:

 • nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i przez odnoszenie sukcesów podnoszenie jej prestiżu,
 • zachęcanie innych uczennic szkoły do czynnego spędzania wolnego czasu.

dla środowiska lokalnego:

 • wykształcone, prawidłowe postawy i zachowania pozwolą uczennicą  kontynuować
  w życiu dorosłym właściwą formę organizowania i  spędzania czasu wolnego,
 • uczennice swoją sportową postawą i zaangażowaniem podczas zajęć i zawodów zachęcą rówieśników z innych szkół do podejmowania decyzji dotyczących uprawiania sportu
  i zdrowego stylu życia – jako alternatywy dla bierności,
 • promocja szkoły na zewnątrz, a co za tym idzie promocja miasta i gminy – uczennice Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu promotorkami spędzania wolnego czasu na sportowo
  i zdrowego stylu życia.

 

Opis prowadzonych zajęć

Sportowe zajęcia pozalekcyjne mają wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły, programu działań dydaktycznych , a w naszej szkole w szczególności Programu Wspierania Uzdolnień, wychowawczych i opiekuńczych oraz misji Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu „Semper in altum”.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej dziewcząt pomagają w realizowaniu tej misji i cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczennice bardzo chętnie biorą udział
w tych zajęciach. Dziewczęta uczestnicząc w powyższych zajęciach mogą w pełni zaspokoić potrzeby ruchu, rozwijać sprawność psychomotoryczną, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Pomaga im to osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie gminy i powiatu.

Spotkania odbywają się w dwóch grupach: zaawansowanej – klasy II i III oraz początkującej – klasy I. Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych tygodniowo.
W grupie początkującej zajęcia polegają na nauce podstawowych technik indywidualnych gry
w piłkę siatkową /postawa siatkarska, poruszanie się po boisku, odbicia sposobem górnym
i dolnym oraz różne rodzaje zagrywki, a także przepisy gry w siatkówkę/ oraz rozwijaniu cech motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Grupa starsza, to doskonalenie powyższych technik oraz nauka zbicia i blokowania piłki, odbić sytuacyjnych, gry obronnej w polu, a także taktyka gry. Uczennice poznają zasady organizacji turnieju siatkarskiego i zasady sędziowania.

Zajęcia te przygotowują  dziewczęta  do udziału w rozgrywkach piłki siatkowej w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz do rywalizacji w Międzygimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej oraz przyczyniają się do odnoszenia sukcesów w tych rozgrywkach.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe nie tylko usprawniają, korygują wady budowy ciała, rozwijają i kształtują osobowość młodego człowieka, ale również powinny stać się jednym z głównych animatorów zdrowego stylu życia.

Dokumentacja fotograficzna:

  

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.