Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Obszar 2 - zad.1

Obszar nr 2 – wychowanie fizyczne – alternatywne formy

Zadanie nr 1

Scenariusz zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Przedmiot: Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć aktywnej turystyki.

Temat  zajęć: Poznajemy walory krajoznawcze gminy Strzegom pokonując pieszo trasę turystyczną: „Na Naszej Górze".

Liczba uczestników:15

Trasa wycieczki: Pokonujemy pieszo ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną : „Na Naszej Górze”.

Cel strategiczny: Zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć możliwości uczestnictwa w różnych wartościowych i atrakcyjnych formach aktywności ruchowej, wkomponowanej w szerszy kontekst edukacji prozdrowotnej propagującej frapujący model zdrowego stylu życia – jako ważnego warunku sukcesu życiowego, potężnego środka eliminowania i ograniczania wszelkich zagrożeń zdrowotnych i zachowań patologicznych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności ruchowych pozwalających na aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw wobec zdrowia,
 • kształtowanie właściwego zachowania się uwzględniającego zasady ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętnego korzystania z zasobów otaczającej człowieka przyrody,
 • bliższe poznanie swojego regionu (tzw. małą ojczyzną), z jego środowiskiem przyrodniczym, historią, zabytkami,
 • budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich,
 • kształtowanie pozytywnych nastawień do wychowania fizycznej poprzez utrwalanie zamiłowań do aktywnego zabiegania o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:

obiekty przyrodnicze ( Parki Narodowe, lasy, tereny górskie ),

 • nadanie należnej rangi wychowaniu regionalnemu poprzez bezpośredni kontakt z własnym dziedzictwem historycznym,
 • edukowanie świadomych powinności obywateli kraju i "małej ojczyzny",
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze szansą poprawy kondycji, kształtowania nawyku aktywnego wypoczynku i regeneracji siły.

 

Sposoby realizacji :

- Organizacja wycieczki turystyczno - krajoznawczej

Planowane efekty:

Dla ucznia:

 • utrwala się w przekonaniu, że ruch nas świeżym powietrzu służy zdrowiu,
 • wie, że wysiłek fizyczny poprawia stan zdrowia, wpływa na dobre samopoczucie, przyczynia się do poprawy samooceny i optymistycznego spojrzenia na świat,
 • poznając piękno fauny i flory „ Góry Krzyżowej” uczy się szacunku do otaczającego świata,
 • potrafi odkrywać siebie samego, swoje dobre strony – autoprezentacja,
 • potrafi nawiązywać kontakty z innymi, opierając się na poczuciu bycia przez nich rozumianym i na rozumieniu rówieśników,
 • odczuwa więzi uczuciowe i szacunek dla przyrody swojej najbliższej okolicy,
 • kształtuje właściwy stosunek do środowiska i w większym stopniu rozumie potrzebę jego ochrony,
 • zna i rozumie pojęcia: atrakcyjność turystyczna, walory krajoznawcze,
 • wskazuje swoją gminę na mapie regionu,
 • wymienia najważniejsze atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze swojej gminy,
 • podaje propozycje, które mogłyby przyciągnąć turystów do przyjazdu,
 • dokonuje hierarchizacji czynników wpływających na wzrost atrakcyjności turystycznej.

dla szkoły:

uczniowie refleksyjnie i świadomie uczestniczą w procesie kształcenia i wychowania fizycznego co jest jednoznaczne z twórczym stosowaniem się do zagadnień edukacji prozdrowotnej,

 • nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom samodzielnie organizować wycieczki piesze w czasie nauki w szkole oraz po jej zakończeniu,

dla środowiska lokalnego :

wykształcone, prawidłowe postawy i zachowania pozwolą uczniom kontynuować w życiu dorosłym właściwą formę  spędzania czasu wolnego,

 • uczniowie swoją postawą, zaangażowaniem zachęcą rówieśników z innych szkół do podejmowania decyzji dotyczących zdrowego stylu życia – jako ważnego warunku sukcesu życiowego, potężnego środka eliminowania i ograniczania wszelkich zagrożeń zdrowotnych i zachowań patologicznych,
 • promocja Miasta i Gminy Strzegom ( uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu ambasadorami zdrowego stylu życia.)

 

Sprawozdanie z lekcji wychowania fizycznego promującej aktywną  turystykę

 

Nie każda miejscowość może pochwalić się wzniesieniem , z którego można podziwiać piękną panoramę swojej okolicy. Strzegom zalicza się do tych uprzywilejowanych miast , które posiadają wzgórza zaliczające się do Korony Sudetów Polskich. Mowa tu oczywiście o najbardziej malowniczym miejscu gminy Strzegom – Górze Krzyżowej. O urokach tego niepowtarzalnego miejsca można przeczytać w niejednym przewodniku, ale wiedzieć, a widzieć i dotknąć – to tak jak czytać o miłości, a zakochać się. Cały kompleks ma swoją wartość przyrodniczą, kulturową i krajoznawczą o czym mogli przekonać się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, którzy wraz z nauczycielami wychowania fizycznego Panem Robertem Czubalą i Zbigniewem Wrońskim wybrali się na spotkanie z przyrodą. Świadomość unikatowości miejsca podkreślała ścieżka przyrodniczo – edukacyjna; „Na Naszej Górze”. Spacerując wzdłuż szlaku, napotykaliśmy tablice  zawierające opis pięter w lesie wraz fauną charakterystyczną dla każdego z nich, oraz informujące  o występujących na tym terenie  gatunkach roślin i zwierząt. Do wejścia na szczyt dzieliło nas 100 granitowych stopni. Liczba nie przypadkowa, upamiętniająca setną rocznice bitwy pod Dobromierzem,  w której zwycięstwo odniósł król pruski Fryderyk II. Warto było wytężyć siły by móc podziwiać wspaniałe widoki. Pogoda, jak na tę porę roku  była dla nas łaskawa. Z platformy widokowej mogliśmy dostrzec m. in. Śnieżkę, Chełmiec i Wielką Sowę.

Dokumentacja fotograficzna:

 

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.