Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Na lata 2012 – 2017

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu

MISJA GIMNAZJUM:

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu to twórcza akademia dobra, wiedzy i umiejętności.

HASŁO GIMNAZJUM:

„SEMPER IN ALTUM !” – „ZAWSZE WZWYŻ !”

SŁOWO KLUCZ:

SAMODZIELNOŚĆ (cecha, którą ma wykształcić Gimnazjum)

WIODĄCE HASŁA PROGRAMOWE W KOLEJNYCH LATACH CYKLU NAUCZANIA I WYCHOWANIA:

I ROK – INTEGRACJA „W szkole nie jesteś sam: zauważ drugiego, doceń siebie”

II ROK – TWÓRCZE DZIAŁANIE „Możesz wiedzieć i być kimś więcej”

III ROK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ „Uczysz się dla siebie (dla życia)”

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu – to organizacja ucząca się, kreująca aspiracje edukacyjne młodzieży, wspierająca uzdolnienia uczniów, w której proces nauczania i uczenia się, dzięki powszechnie stosowanym nowoczesnym metodom i technikom, stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 1. I.Zarządzanie i organizacja

 

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z prawem i jej statutem

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja. Poszerzenie składu zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. 2012/2013 Dyrekcja
Uczestnictwo nauczycieli i rodziców w opracowywaniu dokumentów i ewaluacji prawa szkolnego. Systematycznie, w miarę potrzeb Dyrekcja
Zapewnienie spójności funkcjonowania dokumentacji wewnątrzszkolnej. Systematycznie, w miarę potrzeb Zespół zadaniowy, dyrekcja
2 Zapewnianie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego. Utworzenie banku edukacji prawnej w bibliotece szkolnej. 2013 Bibliotekarz
Opublikowanie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej. Systematycznie, po aktualizacji dokumentów Informatyk

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Szkoła prowadzi nowoczesną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. 2.Wewnętrzne prawno jest znane i akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. 3.Prawo szkolne opublikowane jest na stronie internetowej szkoły i jest dostępne w bibliotece szkolnej.

Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w celu podniesienia efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie WDN – diagnoza. Wrzesień każdego roku szkolnego Lider WDN
Kontynuowanie szkoleń zgodnie z potrzebami nauczycieli i szkoły. Zgodnie z harmonogramem WDN

Dyrekcja,

Lider WDN

2 Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego. Przed rozpoczęciem awansu oraz po każdym roku stażu Dyrekcja, opiekunowie stażu
Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły (metody aktywne – praca metodą projektu). Wg planu WDN Nauczyciele
Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań członkom rady pedagogicznej, angażowanie wszystkich nauczycieli równomiernie do pracy w szkole wg planu pracy szkoły na poszczególne lata. Sierpień/wrzesień Dyrekcja

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. 2.W szkole efektywnie funkcjonuje WDN.
 3. 3.Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój.
 4. 4.Nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia.
 5. 5.W szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju zawodowego.

Modernizowanie bazy szkoły

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Utrzymywanie obiektów szkolnych w odpowiednim stanie, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz przepisów sanitarnych Identyfikacja potrzeb w zakresie prac remontowych i sporządzenie długofalowego planu remontowo-modernizacyjnego. Rokrocznie Dyrekcja, Społeczny Inspektor Pracy, Inspektor BHP
Pozyskiwanie środków na odpowiednie doposażenie bazy szkoły (przede wszystkim sprzęt sportowy i multimedialny). W miarę możliwości Dyrekcja
Przeprowadzanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych, troska o estetyczne otoczenie szkoły. W miarę potrzeb Dyrekcja, konserwator
Sporządzenie planu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy. Sierpień Dyrekcja, Informatyk
Modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego w szkole W miarę potrzeb Dyrekcja, Informatyk

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Obiekty szkolne spełniają wymogi prawa budowlanego (przepisów BHP).
 2. 2.Postrzeganie szkoły i jej otoczenia jako przyjaznej uczniowi.
 3. 3.Baza szkoły spełnia wymogi nowoczesnego nauczania.

Usprawnienie procesu zarządzania placówką

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Poszerzenie zakresu zastosowania techniki informacyjnej i komunikacyjnej do wspomagania zarządzania szkołą Wykorzystywania programów: dziennik elektroniczny, sekretariat, kadry, podział godzin, dyżury, zastępstwa, inwentarz, do zarządzania i administrowania placówką 2012-2017

Dyrekcja,

informatyk

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów Do 2017 Dyrekcja, informatyk, sekretarz
2 Usprawnienie pracy sekretariatu szkoły Poprawa skuteczności przepływu informacji między pracownikami administracji i obsługi oraz nauczycielami 2012-2017 Dyrekcja, pracownicy AiO, nauczyciele

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Szkoła jest zarządzana sprawnie i nowocześnie.
 2. 2.W szkole funkcjonuje sprawny obieg informacji.

 

 

W szkole funkcjonuje system promocji

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Poszerzenie form promocji ukierunkowanej na ucznia i rodziców Prezentacja rodzicom ciekawych zajęć szkolnych, wystaw, występów artystycznych Zakończenie I semestru Nauczyciele, wychowawcy
Zintegrowanie rodziców wokół działań promujących szkołę W miarę potrzeb Dyrekcja, Wychowawcy
2 Wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku Utrzymanie ścisłej współpracy z mediami lokalnymi Na bieżąco Dyrekcja, zespół ds. promocji szkoły
Wykorzystywanie w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami materiałów promocyjnych szkoły systematycznie Sekretarz szkoły, informatyk, dyrekcja
Organizowanie imprez i prezentacji dorobku szkoły dla środowiska lokalnego 2012-2017 Nauczyciele, dyrekcja, zespół ds. promocji szkoły
Publikacje nauczycieli w prasie fachowej 2012-2017 Nauczyciele
Przebudowa strony internetowej szkoły w kierunku poprawy grafiki i zwiększenia ilości informacji 2013 Dyrekcja, Informatyk, Bibliotekarz

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą.
 2. 2.Rodzice angażują się w imprezy organizowane w szkole.
 3. 3.Szkoła promuje swoje osiągnięcia w mediach lokalnych, na stronie internetowej.
 4. 4.W szkole aktywnie działa zespół ds. promocji szkoły.

 


 

 1. II.KSZTAŁCENIE

Kreowanie aspiracji edukacyjnych uczniów.

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu gminy Podpisanie porozumienia o współpracy w sprawie przekazywania informacji na temat zainteresowań uczniów przychodzących do gimnazjum. 2012/2013 Dyrekcja
Gromadzenie informacji o zainteresowaniach przyszłych uczniów Maj, czerwiec każdego roku szkolnego Pedagog
2 Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych Dokonanie diagnozy kompetencji przedmiotowych uczniów w zakresie: język polski, matematyka, języki obce Wrzesień Nauczyciele
Przeprowadzenie testów psychologiczno-pedagogicznych wrzesień Pedagog/psycholog
Zdiagnozowanie stylów uczenia się i typów inteligencji wrzesień Wychowawcy
Analiza wyników przeprowadzonych diagnoz i opracowanie strategii nauczania w poszczególnych zespołach klasowych wrzesień Zespoły przedmiotowe, pedagog, psycholog
Założenie elektronicznej bazy danych dotyczących zainteresowań i uzdolnień uczniów

październik

/ listopad

Lider WU
3 Tworzenie uczniom warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osobowemu Konstruowanie oferty zajęć dodatkowych odpowiadającej potrzebom uczniów. Październik Dyrekcja, Lider WU, liderzy zespołów przedmiotowych
Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych Po każdym roku szkolnym Dyrekcja, Lider WU, liderzy zespołów przedmiotowych
Organizowanie uczestnictwa uczniów w różnorodnych przedsięwzięciach edukacyjnych wg planu pracy szkoły, harmonogramu konkursów i wycieczek Zgodnie z harmonogramem Dyrekcja, nauczyciele
4 Organizowanie doradztwa zawodowego dla uczniów Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 2012/2013 Dyrekcja
Nawiązanie współpracy z zakładami pracy, powiatowym urzędem pracy. 2012/2013 Dyrekcja
Zorganizowanie wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego. 2012/2013 Pedagog

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi.
 2. 2.Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 3. 3.Sukcesy uczniów na miarę ich możliwości.
 4. 4.Umiejętność planowania odpowiedniego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Podniesienie standardów uczenia się i nauczania

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Gromadzenie opinii o szkolnym zestawie programów nauczania Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami pod kątem zgodności WSO z możliwościami i potrzebami uczniów maj Zespoły przedmiotowe
2 Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania na kolejny rok szkolny. Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania Do 15 czerwca Nauczyciele
Opracowanie i wdrażanie programów własnych Do 15 czerwca Nauczyciele
Wprowadzenie nowych programów do zestawu do końca czerwca Dyrekcja
3 Poprawa efektywności kształcenia Propagowanie i wykorzystywanie różnorodnych metod ze szczególnym uwzględnieniem technik aktywizujących Systematycznie Nauczyciele
Współpraca zespołów nauczycielskich w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych służących rozwojowi uczniów Systematycznie Liderzy zespołów przedmiotowych
Diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Systematycznie Nauczyciele
Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych 2012-2017 Dyrekcja, Nauczyciele
Inspirowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 2012-2017 Nauczyciele
4 Rozwijanie kompetencji językowych uczniów Nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami oświatowymi. 2012/2013 Nauczyciele j.obcych
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Systematycznie, zgodnie z planem pracy zespołów nauczycieli j. obcych Nauczyciele j.obcych
Stworzenie pracowni językowej 2017 Dyrekcja
Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych o różnym zasięgu umożliwiających rozwijanie i prezentację umiejętności językowych uczniów. 2012-2017 Nauczyciele j.obcych
5 Zastosowanie technologii informacyjnej Wykorzystywanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym Systematycznie, w miarę możliwości Nauczyciele
6 Doskonalenie wewnętrznego systemu oceniania Zapoznawanie społeczności szkolnej z WSO Raz w roku - wrzesień

Dyrekcja,

nauczyciele

Powszechne stosowanie elementów oceniania kształtującego w procesie oceniania systematycznie Nauczyciele
Opracowywanie narzędzi do badania przedmiotowych kompetencji uczniów w poszczególnych pionach klasowych Raz w roku - kwiecień Zespoły przedmiotowe

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Podniesienie efektywności procesu dydaktycznych.
 2. 2.Zwiększenie udziału nowoczesnych metod nauczania w procesie dydaktycznym, ze szczególnym akcentem na metody aktywizujące ucznia.
 3. 3.Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania zapewniającego efektywną realizację podstawy programowej i odpowiadającego możliwością i potrzebom uczniów.
 4. 4.Wzrost wartości EWD.
 5. 5.Nauczyciele współpracują ze sobą w przygotowaniu narzędzi pomiaru przyrostu wiedzy uczniów.
 6. 6.WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.

 

Zapewnienie uczniowi rozwoju ukierunkowanego na jego sukces oraz poznanie mocnych i słanych stron

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Indywidualizacji procesu nauczania Analizowanie osiągnięć poszczególnych uczniów pod kątem rozpoznawania potrzeb edukacyjnych IX-X każdego roku Nauczyciele przedmiotów
Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne potrzeby uczniów W ciągu roku szkolnego Nauczyciele
Stosowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego pozwalających ocenić skuteczność procesów dydaktycznych i osiągnięć uczniów Raz w roku - maj Przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele
Zorganizowanie systemy zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2012-2017 Pedagog, psycholog, nauczyciele
2 Realizacja Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień Rozpoznanie potrzeb w zakresie uczniów szczególnie uzdolnionych 2012-2017 Pedagog, psycholog, nauczyciele
Pozyskanie informacji od rodziców, dzieci i nauczycieli o zainteresowaniach i uzdolnieniach uczniów Na bieżąco Dyrekcja
Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów Raz w roku - wrzesień Dyrekcja, nauczyciele
Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów i umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 2012-2017 Nauczyciele
Tworzenie warunków umożliwiających każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości 2012-2017 Nauczyciele

Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i uzdolnień:

a) przyznanie wyróżnienia najlepszemu absolwentowi

b) organizowanie przeglądów twórczości uczniów „Dzień Talentu”

c) nagradzanie wkładu pracy i zaangażowania uczniów w działalność pozalekcyjną

2012 - 2017 Dyrekcja, nauczyciele , SU

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, rozwijają swoje zainteresowania.
 2. 2.Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. 3.Szkoła jest postrzegana jako placówka wspierająca indywidualny rozwój każdego ucznia.

 


 1. III.Wychowanie i opieka

Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Wzmacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych Udział uczniów w tworzeniu systemu oddziaływań wychowawczych (klasowe kodeksy przeciwdziałania przemocy i agresji) Raz w roku - wrzesień Wychowawcy
Propagowanie zasad dobrego wychowania, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych systematycznie Nauczyciele, wychowawcy
Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli , rodziców i pracowników administracji szkoły Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły Dyrekcja, wszyscy pracownicy, rodzice uczniów
Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną systematycznie Wychowawcy, nauczyciele
Poprawa komunikacji interpersonalnej poprzez udział w treningach asertywności Raz w semestrze Psycholog, pedagog
Poprawa kultury języka (uczeń jako dojrzały dyskutant) 2012-2017 Nauczyciele
Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez szersze angażowanie uczniów w zagospodarowanie przestrzeni szkolnej systematycznie Wychowawcy
2 Kultywowanie tradycji szkolne Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym Zgodnie z kalendarium uroczystości Dyrekcja, nauczyciele
Realizacja projektu „Znamy naszego Patrona” II semestr Katecheci, Opiekunowie projektu
Podejmowanie wewnątrzszkolnych okazjonalnych inicjatyw o charakterze wychowawczym Zgodnie z planem pracy szkoły i SU Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, opiekun SU

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Postrzeganie szkoły jako przyjaznej uczniowi.
 2. 2.Uczniowie budują i akceptują tradycje i obrzędowość szkoły.
 3. 3.Zmniejszenie się liczby negatywnych zachowań uczniów.
 4. 4.Uczniowie posługują się poprawną polszczyzną.


 

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa uczniów Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów I semestr Koordynator ds. bezpieczeństwa
Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa corocznie Społeczny inspektor pracy
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku. Raz w roku Dyrekcja
Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach W miarę potrzeb Pielęgniarka, przeszkoleni pracownicy
2 Propagowanie modelu zdrowego stylu życia Realizacja programu profilaktycznego szkoły 2012-2017 Wychowawcy
Podejmowanie inicjatyw i akcji o charakterze prozdrowotnym – zasięg szkolny i pozaszkolny Raz w semestrze Nauczyciele biologii, wychowawcy
Organizowanie zajęć warsztatowych dla młodzieży z udziałem osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem uzależnień Wg planu pracy pedagoga Pedagog
Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego Październik, luty Nauczyciele wf
3 Zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów Wyłonienie Rzecznika Praw Ucznia maj Samorząd Uczniowski
Utrzymywanie współpracy z PPP w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów W zależności od potrzeb Pedagog, psycholog
Organizowanie spotkań zespołów wychowawców i KOS z uczniami i rodzicami W zależności od potrzeb Pedagog, psycholog
Gromadzenie i upowszechnianie materiałów tematycznych zasobów wiedzy nt. rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych Systematycznie, w miarę potrzeb Pedagog, psycholog
Pogłębienie wiedzy w zakresie zwalczania agresji niepożądanych zachowań uczniów przez nauczycieli, wychowawców i rodziców Na bieżąco Dyrekcja, nauczyciele
Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych Systematycznie, w zależności od potrzeb Dyrekcja, psycholog, pedagog
Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych poprzez monitorowanie zagrożeń i modyfikację programu profilaktycznego szkoły oraz planów pracy wychowawczej Systematycznie, w zależności od potrzeb Pedagog, wychowawcy

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. 2.Uczniowie czują się bezpieczni na terenie szkoły.
 3. 3.Uczniowie znają i przestrzegają zasad BHP i ppoż.
 4. 4.Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt sportowy.
 5. 5.Uczniowie osiągają sukcesy sportowe.
 6. 6.Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia.

Rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Lp. Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
1 Angażowanie rodziców w życie szkoły Wykorzystanie w planie pracy szkoły inicjatyw zgłaszanych przez rodziców sierpień Dyrekcja
Skuteczne włączanie rodziców do współtworzenia prawa wewnątrzszkolnego, planowania pracy wychowawczej wrzesień Dyrekcja, wychowawcy
Współorganizowanie przez rodziców uroczystości szkolnych systematycznie Wychowawcy
Poszerzanie katalogu form wymiany informacji Wg harmonogramu ewaluacji Zespoły ewaluacyjne
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach rady rodziców październik Wychowawcy
2 Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy na rzecz oświaty systematycznie Dyrekcja
Podejmowanie działań w ramach edukacji regionalnej Zgodnie z planem pracy szkoły Nauczyciele historii i wos, wychowawcy
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym – dni otwarte szkoły i inne projekty Wg harmonogramu imprez Dyrekcja, Wychowawcy, SU
Podejmowanie inicjatyw i włączanie się w akcje na rzecz środowiska lokalnego. 2012-2017 Dyrekcja, nauczyciele

 

Kryterium sukcesu:

 1. 1.Rodzice czują się partnerami szkoły w wychowaniu młodzieży.
 2. 2.Szkoła jest postrzegana w środowisku lokalnym jako aktywny i otwarty na współpracę podmiot.

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.